Šťastná Moskva
Tomáš Glanc

Těžkosti ruské kulturní opozice

Zakazuje se jen umění, které je významně politicky aktivistické nebo má velký sociální impakt (jako populární rappeři, kritičtí vůči válce a režimu).

Esejistika – Esej
Z čísla 7/2023

V Rusku a ve vztahu k Rusku se od 60. let 20. století hovoří o neoficiální kultuře, v literatuře je asociovaná hlavně s médiem samizdatu, soukromě šířených textů, hlavně prostřednictvím psacího stroje a kopíráku. Samizdat a tamizdat se staly kritériem sounáležitosti se světem nezávislým na dobových kulturně-politických normách a požadavcích. Oba jevy mají přísně vzato staleté kulturní dějiny v mnoha politických režimech a jazykových prostředích, ale v užším smyslu jde o jev sovětský, utvářející se od období po Stalinově smrti – ačkoliv jednotlivé případy lze vysledovat i předtím. Zatímco o samizdatu vyšly desítky knih, o neméně pozoruhodném jevu vydávání knih v zahraničí (tamizdat), velmi dobře známém i z československé zkušenosti hlavně 70. a 80. let 20. století, vyšla první monografie teprve letos (Yasha Klots: Tamizdat: Contraband Russian Literature in the Cold War Era).

 

Kdo stanoví hranice

První ikonou novodobého tamizdatu se stal Doktor Živago, román vydaný nejdříve 1957 italsky v nakladatelství komunisty Feltrinelliho a oceněný Nobelovou cenou. Důležité přitom je, že Pasternak v té době rozhodně nebyl v undergroundu, verše z připravovaného románu vyšly v Moskvě už roku 1954 a i dokončený román o lékaři Juriji Živagovi a jeho životních peripetiích za občanské války autor nabídl několika sovětským vydavatelstvím. Odmítnutí z důvodu nedostatečně jednoznačného postoje románových postav k bolševické revoluci nebylo předem zřejmé.

Tím se dostáváme k otázce, kdo stanoví hranice mezi oficiálním a neoficiálním. Může to být autor, který odmítá se státními institucemi komunikovat, ale daleko častěji jde o víceméně anonymního, ideologicky obezřetného redaktora nebo cenzora, který nedovolí dílo zveřejnit. Tehdy jako dnes rozhoduje o exkomunikaci ze státními institucemi povolené kultury rozsáhlá množina faktorů, je to svého druhu „smlouva“ různých aktérů, byť zcela nerovnoprávných, a sjednaná v mezích nikoliv zákona, nýbrž bezpráví.

Romantický koncept umělce jako „nepřítele státu“ má jen zřídka oporu v empirické skutečnosti – například o Solženicynovi skutečně opakovaně jednal Ústřední výbor komunistické strany Sovětského svazu. Ale zároveň právě jeho próza byla na počátku 60. let stranickými úředníky vybrána, aby byla veřejnosti předložena jako – jak jinak než oficiální, na stránkách hlavního literárního časopisu SSSR publikovaná – literární reprezentace GULAGu v rámci omezené destalinizace („kritiky kultu osobnosti“). V roce 1964 byl Solženicyn za Jeden den Ivana Děnisoviče dokonce navržen na Leninovu cenu. A svůj život skončil jako spojenec Putinova establishmentu, postupem času čím dál agresivněji potlačujícího svobodu slova a projevy občanské společnosti.

 

Neoficialita jako hype

Je samozřejmé, že pro západní recepci, ale i pro recepci v jiných státech sovětského bloku, a pochopitelně i pro kulturní poměry uvnitř SSSR, byla neoficiální kultura jevem velmi přitažlivým. Ukazovala jakousi skrytou zónu ryzích hodnot, nezkompromitovaných vazbou na ideologické zakázky, ale ani tlakem trhu a vnějšího úspěchu. Byly tu rysy dobrodružství: pašování a ukrývání rukopisů, buldozery ničící obrazy vystavené v parku, emigrace, v několika spíše ojedinělých případech (Andrej Siňavskij a Julij Daniel, Josif Brodskij) i soudní stíhání za uměleckou tvorbu provázené mezinárodní kampaní na podporu obětí vykonstruovaných procesů. Zároveň – alespoň v Moskvě – návštěvy zahraničních badatelů, novinářů a diplomatů, provázené sympatiemi liberální části oficiálního uměleckého provozu. Není divu, že ve vzpomínkách na život a tvorbu v podmínkách neoficiální kultury převládá atmosféra bezpečné útulnosti a jakési bytostné lidské vřelosti garantované uvnitř víceméně uzavřeného komunikačního prostoru. Život v bezčasí a bez možnosti cestovat do kapitalistického zahraničí zajišťoval všem dost času k rozvíjení imaginace a zážitek společně sdílených postojů a hodnot (navzdory velmi různým poetikám a estetickým preferencím), život provázený spoustou anekdot, sympatií, solidarity, společně sdílenými hodnotami a společným nepřítelem.

 

Dědictví undergroundu

Není třeba zdůrazňovat, že více než třicet let po zániku Sovětského svazu, v souvislosti s brutálním potlačováním občanských svobod v nynějším Rusku a v poslední době také pod vlivem koloniálně-imperiální války, kterou Rusko vede proti Ukrajině, vznikají i ohledně někdejší neoficiální kultury nové úvahy a pochybnosti nebo otázky. Nedávná současnost prvních dvou dekád 21. století, ale zpětně i celý mnohotvárný kolos někdejší neoficiální kultury, v jehož rámci vznikla většina nejvýznamnějších ruských uměleckých děl a celých kulturních proudů druhé poloviny 20. století, se nyní jeví přinejmenším částečně v novém světle. Dnes už zpravidla mnohonásobně kanonizované literární a umělecké hodnoty jsou na jedné straně s postupujícím časem čím dál důležitější, na druhé straně slábne jejich někdejší subverzivní vyzařování. Naopak vzniká dojem, že se nynějšímu establishmentu přinejmenším částečně daří integrovat do vlastní verze sovětské minulosti i toto jeho sympatické kulturní disidentství s jeho neoavantgardními, konceptualistickými, psychedelickými nebo minimalistickými experimenty a labyrinty. Jeho status je sice nadále nepřípustný například pro školní osnovy, kde se pěstuje tupě patriotická a v podstatě neosovětská propaganda, ale jinak tato složka kulturního dědictví nevyvolává žádné zvláštní problémy.

Nic podobného se mimochodem nestalo s politickým disidentstvím pozdně sovětské epochy – takového Anatolije Marčenka ani dnes nikdo v oficiálním Rusku veřejně neuznává a Memoriál, instituce kultivující odkaz a památku disidentů, byl jak známo z politických důvodů zlikvidován a zakázán.

Není náhoda, že mnozí účastníci kulturního undergroundu zdůrazňovali, že nemají s disidenty nic společného a politickou moc ignorují. Odměnou jim bylo poskytnutí sociálního prostoru, který byl sice skromný, ale nikoliv nesnesitelný. A je tomu tak i dnes.

 

Ruský kulturní národ sobě

Neoficialita se považovala a dosud považuje – nejčastěji právem – za zónu umělecké svobody, kde se rozvíjelo to nejlepší z ruského kulturního dědictví v samozřejmé, byť okolnostmi komplikované souvztažnosti s analogickými či příbuznými trendy jinde ve světě.

Transfer a apropriace (osvojení si) aktuálních estetických programů byly tehdy jakýmsi hledáním pokladu, provázeným luštěním těžko srozumitelných textů/šifer a čtením mezi řádky. Na příkladu konkrétní poezie, jejíž ruský praotec Vsevolod Někrasov nikdy pořádně nevysvětlil, co v jeho geniálním básnickém instrumentáriu pocházelo z jeho nitra/talentu a čím se inspiroval v evropském konkretismu, popsal tuto „noční hru“ plnou vzrušujících překvapení filolog Michail Pavlovec. Ve své stati pro Toronto Slavic Quarterly 61/2017 důkladně doložil, jaký dalekosáhlý vliv měla jediná publikace v kultovním – a mimochodem po celou dobu jeho existence zcela oficiálním – časopise Zahraniční literatura z roku 1964 o konkrétní poezii. Zakázané ovoce radikální poezie Eugena Gomringera, Franze Mona nebo Gerharda Rühma proniká tedy do undergroundu z oficiálního sovětského tisku – a nestává se součástí vlastního diskursu, nýbrž spíš vstřebaným impulsem (dalekosáhlý vliv této publikace dosvědčil třeba jeden z guru leningradského literárního undergroundu Vladimir Erľ), který se následně zcela „rusifikuje“. Jestliže třeba Grögerová s Hiršalem se svými rakouskými a německými kolegy utvářejí společné komunikační, publikační pole, v Rusku jsou tyto inspirativní autority pohlceny ruským kulturním živlem, který zůstává orientovaný především sám na sebe.

Ještě jeden paradox pak spočívá v tom, že autor tohoto legendárního bloku v Zahraniční literatuře o „poezii modern“, jak se experimentální poetika v publikaci nazývá, byl Jevgenij Golovin, jeden z čelných představitelů společenství Južinského kroužku, hlásajícího v mnoha ohledech antizápadní mystickou ideologii ruské duchovnosti, od které lze vést některá vlákna až k doktrínám putinismu. Například prostřednictvím tehdejšího souputníka Jevgenije Golovina, Alexandra Dugina, podporujícího dnes zuřivě válku, vraždění Ukrajinců, eurazijství, antiamerický a antievropský ruský fašismus. O Jevgeniji Golovinovi ve svém eseji věnovaném jeho památce napsal:

Jevgenije Vsevolodoviče Golovina lze milovat jen šíleně, absolutně, zoufale. Všechny ostatní formy ocenění a vnímání se rozpadají v prach.

 

Nová citlivost

Nikdo nikdy netvrdil, že neoficiální ruská kultura měla v rovině ideové společného jmenovatele. A přece i vyloženě odporná stanoviska získávají v jejím rámci jakýsi útěšný charakter, ospravedlněný tak trochu soft antisovětským patosem spojeným s tradicí ruské jurodivosti, který jako by rušil samu kategorii etické zodpovědnosti. Navíc se tu ozývá echo nedotknutelné klasické ruské literatury. I v jejím rámci se šířily – stejně jako v rámci klasických literatur v jiných jazycích – zavrženíhodné ideje. Je jistě hodně sporné, když dnes Oksana Zabužko, jedna z nejrenomovanějších ukrajinských spisovatelek, vede ve své esejistice přímou spojnici mezi ruskou literaturou a válečnými zločiny, které Rusové páchají v Ukrajině. Nicméně nové citlivosti, jež pochopitelně přichází hlavně od ukrajinské inteligence, je potřeba nejdřív pozorně naslouchat – protože jde o jejich mrtvé, o jejich zdevastované obce a životy – a potom pravděpodobně začít přinejmenším kritičtěji a analytičtěji než dosud popisovat a interpretovat politické, myšlenkové, ale i kulturní jevy a zažité rámce, v kterých jsme (byli) zvyklí je vnímat.

Neoficiální kultura nejvyšší umělecké úrovně, jakou personifikoval třeba prozaik Jurij Mamlejev nebo výtvarník Timur Novikov a vynikající hudební skladatel Sergej Kurjochin, byla v některých případech zároveň líhní nebo doprovodem doktrín, které de facto ospravedlňují přinejmenším některé roviny dnešního zrůdného režimu v Rusku. Ve svých statích to v posledních letech názorně a důkladně ukazuje Maria Engströmová, profesorka ruského jazyka a literatury na univerzitě ve švédské Uppsale, která sama vyrůstala v prostředí leningradského undergroundu.

 

Limity a šedá zóna

Konstrukt neoficiální kultury na jedné straně spojuje ty nejdůvěryhodnější a umělecky nejsilnější pozice, na druhé straně by ale neměl v našem vnímání zastírat své limity a své odvrácené strany. Včetně imperiální orientace na dvě metropole, Moskvu a Leningrad, které jistě nikoliv vinou vynikajících umělců, již tam působili, ale vinou interpretačních rámců uzurpovaly veškerou „moc“ nad neoficiální kulturou. Čím dále postupuje výzkum kulturních dějin a dekolonizačních nároků, tím zřetelněji se ukazuje, že v jednotlivých literárních nebo výtvarných subkulturách tvořily výjimečně invenční osobnosti, které po sobě zanechaly impozantní dílo nejen v Moskvě a v Leningradě, ale také v sibiřských metropolích, v kulturních metropolích západní i východní Ukrajiny, ve všech třech baltských kulturách nebo třeba v Gruzii. A těžko vnímat jinak než jako zaostalou aroganci, pokud se o těchto kontextech uvažuje jako o „provincii“, odkud ti nejnadanější přišli do Moskvy, a ostatní nestojí za vážnější pozornost. Dějiny kultury jsou mimo jiné dějinami recepce a kanonizací, které nejsou objektivní ani nevinné, nýbrž stojí za nimi konkrétní aktéři a jejich dispozice nebo zájmy.

Stojí také za povšimnutí, jak tekutá byla v mnoha ohledech hranice mezi oficiálním a neoficiálním. Ve výzkumu posledních let roste zájem o „šedé zóny“ mezi oficialitou a neoficialitou ve východoevropských režimech sovětského typu – jak v oblasti kulturní, tak i politické se právě zde děla řada procesů, které se ukázaly jako důležité a často neprávem marginalizované pro svoji nesnadnou zařaditelnost.

Poodstoupíme-li od schematického dělení na dvě části kulturního světa, přinese to interpretační úlevu. Vždy se totiž dost výrazně projevovaly případy tvůrčích kariér tuto dichotomii zpochybňující: pozdní Anna Achmatovová, Vladimir Vysockij, Lev Nusberg, Ernst Něizvestnyj, Jevgenij Popov, Sofia Gubajdulina, u nás třeba Bohumil Hrabal. Někteří významní kritici a interpreti toto dělení ostatně nebrali příliš vážně už v době jeho největší konjunktury.

Jako příklad lze uvést Jindřicha Chalupeckého, který v polovině 60. let začal jezdit do SSSR a přinejmenším do konce 70. let se dost vážně a opakovaně zabýval popisem a výkladem tamní kulturní – převážně výtvarné – scény neoficiálních umělců, aniž by ovšem na tento jejich status obracel příliš pozornosti. Dokonce by se dalo říct, že takové dělení bagatelizoval ve víře, že postupně nastávají lepší časy uvolněných a všemi směry prostupnějších poměrů. Odpovídaly tomu jak jeho hlubinně socialisticky optimistické a proti západnímu tržnímu systému v kultuře krajně odmítavé přesvědčení, tak i jeho zkušenost druhé poloviny 60. let, kdy v Moskvě o nejsoučasnějších západních uměleckých trendech a konfrontaci individua s krizemi moderního světa přednášel na jedné straně na ministerských a stranických zasedáních, na straně druhé neoficiálním umělcům v ateliéru Ilja Kabakova, který se provozu sovětské kultury účastnil pouze ilustrováním desítek dětských knih pro státní nakladatelství.

 

* * *

Dějiny neoficiální sovětské kultury z dnešního hlediska vyvolávají přirozený zájem o otázku, nakolik je současná situace válečné cenzury a rozsáhlé vlny emigrace uměleckých elit do zahraničí (ne)srovnatelná s poměry sovětskými. Řekněme rovnou, že ačkoliv jsou v dnešním Rusku jednotlivé tvůrčí osobnosti a mnohá veřejná vystoupení postiženy cenzurou nebo zakázány, jde o jiné formy a projevy násilí a kontroly, než jaké známe z období druhé poloviny 20. století. Výčet rozdílů by byl dlouhý, zůstaňme proto u jediného, ale významného detailu: ve studené válce se kulturní reprezentaci přikládala velká váha. Byl to bipolární systém založený na konkurenci a střetu ideálů, jakkoli cynicky obsluhovaných a chápaných. Nynější systém žádný v užším smyslu estetický program nemá. Během posledních dvaceti let si vybudoval agresivní konfrontační státní ideologii, jejímž přirozeným projevem je klasická válka s ničením měst a zabíjením lidí – hrůza, jejíž přítomnost v Evropě si donedávna málokdo dokázal představit. Ale zatímco ještě moskevského starostu Lužkova v 90. letech obsluhoval dobrosrdečný gruzínský eklektický neomodernista Zurab Cereteli, dnešní státní velkozakázky vyřizuje Salavat Ščerbakov, v plánu estetickém zcela bezvýznamný autor stovek bust, soch a sousoší, jenž před pár lety dodal i gigantický monument svatého Vladimira před Kreml. Zakazuje se jen umění, které je významně politicky aktivistické nebo má velký sociální impakt (jako populární rappeři, kritičtí vůči válce a režimu).

Ruská literatura a kultura stojí dnes na počátku nové éry. Třicet let postsovětského vývoje jsou ukončenou kapitolou. Ale nejen to: před novými výzvami stojí i minulost neoficiální kultury, respektive její výklad, který by odpovídal na výzvy naší přítomnosti.

Chviličku.
Načítá se.

Souvisí

 • Anketa s Petrem Bílekem, Stanislavem Komárkem, Evou Klíčovou, Tomášem Glancem, Zuzanou Uhdí, Alexejem Sevrukem, Vladimírem Petkevičem, Irenou Douskovou, Roman Kandou, Sylvou Ficovou, Karlí Koubou a Martinem C. Putnou

  O politické korektnosti

  Ptá se Svatava Antošová

  Politická korektnost (z angl. political correctness) je charakterizována jako úsilí odstranit z jazyka pojmy, jejichž konotace mohou být vnímány coby urážlivé nebo mohou posilovat utlačovatele v jejich nadřazených a diskriminujících postojích. Její používání má však i své odpůrce, podle kterých je ohrožením svobody slova a skrytou cenzurou. Zajímalo nás, jaký názor na ni mají ti, kteří s jazykem denně pracují.

  Rozhovory – Anketa
  Z čísla 5/2016
 • Věra Linhartová
  Jakub Vaněk

  Obezděny zvuky

  V této prostoupenosti a obtížné oddělitelnosti jednotlivých vjemů, které lze uchopit pouze skrze celek hudební skladby, lze také částečně chápat skutečnost, že hudba Ordeta stále následuje, obklopuje jej, aniž by byla jeho vlastní tak, že by mu byla cele známá.

  Esejistika – Esej
  Z čísla 6/2023
 • Ať už to popíšeme jakkoli – ať už tíhneme k podobnému chápání kosmické něžnosti, nebo bychom evoluci a pomalý nárůst komplexity raději dokumentovali s vědeckou neutralitou –, můžeme trvat na tom, že v tomto světě existuje něco jako stále aktivní tendence věcí shlukovat se a společně vytvářet vztahy v nových, složitějších, sofistikovanějších formách.

  Esejistika – Esej
  Z čísla 5/2023
 • Zelená dohoda je založená na představě, že dokážeme zajistit růst HDP i chránit klima. Já tvrdím, že se musíme zbavit HDP a do ukazatelů kvality našich životů zahrnout také množství volného času, kvalitu ovzduší a životního prostředí, majetkovou a příjmovou rovnost či obecný pocit štěstí.

  Esejistika – Esej
  Z čísla 5/2023