05_preklad
Buddhistické ozvěny, Překlad
kol. autorů

Soucitné jednání (z poezie přímých instrukcí tibetských mistrů)

Samsára a nirvána jsou od počátku osvobozeny
a stejně tak jako vadžra
setrvávám bez bázně
během veškerého povstávání
toho, co se jeví a existuje.
V prostoru matky Pradžňapáramity
svobodné od hranic a omezení
je dualistické myšlení a ulpívání
protnuto v rámci sféry neduality – PHAT!

Beletrie – Poezie
Z čísla 21/2023

Aspirační modlitba velké dokonalosti od Čatral Rinpočheho

Vzdávám úctu mistrovi!
Otec Khenpo Ngaga,1
matka Sera Khandro,2
a syn, asketický Buddha Vadžra;3
otče, matko, synu – k vám třem se obracím!
Držitelé linií, nepřestávejte ke mně být soucitní,
prosím, udělte zplnomocnění a siddhi!
Stezka dzogčhenu – velké dokonalosti, esence všech nauk,
uskutečňuje náhled, který protíná až na prvotně čistý základ.4
Spontánně uskutečněná stezka thögalu dokonale završuje čtyři vize5
a realizuje velký transfer duhového těla do prostoru:
Kéž se spontánně osvobodím
v Samantabhadrově majestátné zářné mysli moudrosti!6
Kéž nepřetržitý projev a vnější jasnost dvou kájí7
zcela převrátí hlubiny šesti tříd mateřských bytostí cyklické existence
a uskutečníme díky tomu mysl moudrosti guruů, ochránců tří linií.
Poté co jsem dosáhl esence svobod a příznivých podmínek v tomto životě,
kéž mohu vracet laskavost cítícím bytostem tří říší
a završit v souladu s tím své aspirace a přání!

Protože mne o to Bu Kalsang Čhowang požádal, já, asketický Buddha, jsem to sepsal.

 

Rišiho zaklínání8 – invokace posvátných slibů a jednání: aspirační modlitba za odvrácení klamu a válek v čase temného věku (kalijugy)

NAMO! Vzdávám úctu Guruovi a Třem klenotům!
Průvodce touto šťastnou kalpou, ozdoba koruny Šákjů,9
Druhý Buddha, z jezera zrozený Vládce z Oddijány,10
nejvyšší Avalokitéšvara, Mandžušrí
a Vadžrapani a další bódhisattvové – Osm nejbližších synů,11
jedenadvacet manifestací Táry a shromáždění vznešených starších,12
kořenoví lamové a lamové linií, pokojná a hněvivá jidamová božstva,
dákiní moudrosti přebývající ve Třech říších,13
ochránci dharmy, strážci směrů, Sedmdesát proslulých ochránců a další,
všichni jasnovidní, kteří máte magickou sílu, moc a schopnosti,
věnujte, prosím, svou pozornost a shlédněte na bytosti, procházející věkem konfliktů!
Společné negativní jednání všech cítících bytostí na konci kalpy
a důsledky této zlé karmy přetékají jako nesmírný oceán,
síly dobra zahálejí, zatímco démoni temných sil
s nadutou výmluvností a velkou silou ovlivňují myšlenky mocných vůdců,
(a ti) rozněcují boje a války, (v nichž mohou) nukleární zbraně zničit svět.
Zbraně zrozené z magických modliteb ke zlu (jsou jako) nesmírný hurikán –
(v jediném) zavytí změní svět a jeho bytosti na atomy prachu.
Nevyslyšení poslové – zlá znamení –
se objevují ve vidění, zvucích, myšlenkách, zkušenosti a manifestovaných jevech,
přesto nevědomé bytosti, zachycené v sítích klamu, hlouposti a pochyb,
ve své nezměrné jalové tuposti stále ještě necítí žádné znepokojení!
Jímá nás hrůza o tom jen slyšet nebo jen pomyslet
na takovou proměnu našeho světa, jaká tu nikdy předtím nebyla.
Nemáme jiné prostředky ani naději, jak to zvrátit, než
vás – neomylné, neselhávající Tři klenoty14 a Tři kořeny.15
Stejně jako plačící dítě volá svou matku a svého otce,
obracíme se na vás, nyní k vám voláme se zoufalou naléhavostí!
Vy všichni mějte na paměti své dřívější sliby!
Napřáhněte rychle jako blesk své soucitné ruce!
Pomozte těm, kdo postrádají ochranu,
poskytněte jim přístřeší a osvoboďte nás od strachu!
Uchvacují štěstí cítících bytostí v našem světě,
když mocní barbaři připravují a osnují své bitvy!
Všechny jejich vůdce a jejich zástupce,
všechny nesprávné, kruté, zlovolné ďábelské myšlenky zrozené v jejich myslích,
proměňte je, prosím, (v zastánce) míru, štěstí a harmonie!
Utište nepříznivé podmínky bojů a válek přímo na místě,
rozprašte a zničte zásoby démonických atomových zbraní!
A potom prostřednictvím vysoké duchovní úrovně16 po celém světě
rozšiřte učitele, nauku a praxi do všech směrů – ať jejich život přetrvává!
Od lidských i nelidských bytostí,17 které škodí naukám a ubližují cítícím bytostem,
vyprázdněte svět, vytrhněte ho ze spárů jejich temných příbuzenstev,
že po nich nezůstanou ani jména!
Kéž nezměrná radost a štěstí vyplní celý tento svět,
prochází vším a skrze slávu čtyř usilování18 vede k vyššímu zrození!19
Kéž přijde bezpečí bez válek a svárů jako ve Zlatém věku20
a kéž jsou všechny bytosti zaneprázdněny (jen) tancem radostného štěstí!
Skrze soucit oceánu Tří klenotů – zdroje útočiště,
a silou pravdy dharmadhátu,21 obdařeného všemi nejvyššími aspekty a kvalitami,
kéž se záměry naší čisté invokace
stejně jako naše naděje a přání vyplní! Nechť se tak stane!

 

TADJATHA PEŇTSA DRIJA AWA BODHANAJE SVAHA22

Zhoubné atomové zbraně, které mají schopnost zničit v jediném okamžiku přítomnost nauky Vítězného,23 vysokou duchovní úroveň, životy a vitální energii všech cítících bytostí na této nádherné Zemi a také bez výjimky všechny ctnosti, nacházející se ve světě a jeho bytostech, (nakonec) dočista smetou lidské pokolení. Čas, kdy tyto zuřivé, smrtelné zbraně, jež nikdy předtím neexistovaly, budou použity, není tak daleko – znaky a indicie rostou s každým dnem. A tak se s pohnutím, nesnesitelným smutkem a intenzivními obavami, jako když dítě naříká po své matce, obracíme k tomu, kdo může teror zastavit, a tím je Orgjen Pema.24
Modlitba jako tato evokuje všechny klíčové posvátné sliby a oceán Tří klenotů útočiště. Denní recitace a zapsání na modlitební hedvábné praporky, které se vyvěšují na vrcholcích hor, přináší nyní zásluhy a nesmírný prospěch. Všichni, kdo ve mně mají víru, by toto měli mít na mysli. Já, žebravý tulák Buddha Vadžra25 jsem toto sepsal s osvícenou myslí coby nahodilou řeč třináctého dne třetího měsíce roku ženského vodního vepře (13. března 1983). Nechť zásluha povstávající ze složení této modlitby zapříčiní odstranění barbarských davů, které šlapou po vznešených naukách!

 

Čhokgjur Lingpa – spontánní píseň čö nazvaná Protnutí lpění na egu

Abych já, potulný jógí,
který se toulá strašidelnými místy a horskými průsmyky
a s nezměrným soucitem
považuje ostatní za vzácnější, než je sám,
přinesl dočasné i konečné štěstí cítícím bytostem,
jako třeba těm,
jež žijí v tomto nehostinném prostředí,
přeměňuji bytostné složky na jídlo
a věnuji ho celému shromáždění.

Ve stavu rovnosti všech jevů,
mimo chápání čehokoli
jakožto dobrého k přijímání
nebo nepříjemného k odmítání,
jsou negativní emoce, myšlenky, pocity a mentální objekty
jako mraky na obloze a vlny na hladině vody;
cokoli vyvstává,
je nepředstavitelný stav
svobodný od lpění, smyšlenek a úprav.

V rámci náhledu
svobodného od přijímání dobrého
a odmítání zlého
jsou démoni naděje, strachu,
připoutanosti a odporu obráceni v prach.
Dimenzí prostoru jevů
probleskuje na povrch plnost probuzení
a království dharmakáji,
neměnné samopovstávající rigpy, je dosaženo.

Samsára a nirvána jsou od počátku osvobozeny
a stejně tak jako vadžra
setrvávám bez bázně
během veškerého povstávání
toho, co se jeví a existuje.
V prostoru matky Pradžňapáramity
svobodné od hranic a omezení
je dualistické myšlení a ulpívání
protnuto v rámci sféry neduality – PHAT!

(Čhokgjur Lingpa byl jednou z nejvýznamnějších postav tibetského buddhismu v 19. století. Jako tertön, objevitel skrytých naukových pokladů, se proslavil hlavně díky třem sekcím nauk dzogčhenu – specifických praxí, které překračují běžnou, konceptuální mysl. Českému čtenáři je znám z knihy Planoucí záře – vzpomínky Tulku Urgjän Rinpočheho,
kterou vydalo nakl. DharmaGaia v r. 2014.)

 

Čtyři nezměrné postoje – Modlitba bódhisattvy

Kéž všechny mateřské cítící bytosti vyplňující veškerý prostor
dosáhnou štěstí a příčin ke štěstí!
Kéž se všechny osvobodí od utrpení a příčin utrpení!
Kéž nejsou nikdy odděleny od nejvyšší blaženosti, jež je zbavena utrpení!
Kéž setrvávají ve stavu nezměrné rovnosti,
svobodné od připoutanosti (k blízkým) a odmítání (ostatních).

(Tzv. čtyři nezměrnosti jsou v rámci tibetského buddhismu obecně známou modlitbou, která výstižně reflektuje záměr bódhisattvy a vede k rovnosti nezatížené averzí a ulpíváním. Pravidelnou recitací praktikující rozvíjí soucit a cvičí mysl, aby se zbavila připoutanosti a odmítání, náklonnosti a předsudků ap. Dolpo Tulku Rinpočhe k výkladu modlitby uvádí: „… Tibeťané říkají ňe ring – ňe znamená blízko mě, na mé straně, ring znamená daleko ode mne, daleko pryč – věci či lidé, kteří nepatří na mou stranu. Když vytvoříme tuto odlišnost, přirozeně vytvoříme k něčemu připoutanost a k něčemu jinému zas averzi. Je to jako oheň a žár, přicházejí přirozeně pospolu. Jako protijed vůči tomuto způsobu myšlení ‚blízkého
a vzdáleného‘ vytváříme mysl rovnosti – tj. že věci jsou v základu totožné.“)

 

Karma Čhagme – úryvky ze životopisu namčhö Mingjur Dordžeho nazvaného Všeprostupující melodický zvuk hřmění

* * *
[…] Tvrdit, že jste viděli něco, co jste neviděli, je mimořádná lež. Pokud já, Karma Čhagme, říkám takové věci, mohu přijít o své sliby. Když pošpiníte někoho, kdo je chvályhodný, a chválíte jiného, kdo si zaslouží být zostuzen, je to tatáž chyba. Obávám se, že kvůli takovému selhání by v mém příštím životě mohlo pět set párů volů orat na mém jazyce. Vychvalování a velebení nějaké osoby způsobem, jako by byla vznešená a ušlechtilá, a ona přitom není, svádí lid z cesty za falešným objektem útočiště. To je zlý skutek, považovaný za příčinu zkázy pro každého, včetně sebe samého. Vnímat drobný aspekt dobré vlastnosti a zveličovat ho, to také není správné. Jak řekl Mikjödpa: „Jestliže je pravda tak malá jako hořčičné semínko, velebit ji s přeháněním, jako by byla stejně velká jako palmýrový list, není správné.“ Básníci nicméně nejsou omezováni a mohou říkat o kryse, že je to slon nebo syn Vaišravany, boha hojnosti a bohatství. Učenci akceptují, že z poetického vychvalování žádné chyby neplynou, avšak poetické chvalořečení někoho, kdo chvályhodný není, to jsou pouhé jalové klepy, jedno z deseti nectnostných jednání a příčina k příštímu zrození v podobě zvířete. A proto se tím nebudu zabývat. […]

 

Kago

HUNG! Já jsem Wangdrak Gjatso.
Zástupy nepřátel a duchů, kteří tvoříte překážky,
naslouchejte mi: Neubližujte ostatním,
ale zůstaňte na svých místech!

Já jsem Guru Rinpočhe a jsem Avalokitéšvara.
Já jsem Wangdrak Gjatso!
Jsem od počátku prázdný ve své esenci a neexistuji v realitě.

Já jsem Wangdrak Gjatso.
Má esenciální mantra je OM AH HUNG HRIH
OM MANI PADME HUNG
SAPAVANI HUNG PHAT!

 

* * *

[…] Běžní učenci z Indie mají za to, že velkolepé bytosti se v Tibetu nebudou objevovat, protože je to odlehlá země. Zemí vznešených bytostí, v níž se manifestují buddhové, bódhisattvové, šravákové, arhaté a pratjékabuddhové, pro ně není Tibet, ale Indie. Avšak přesto, bez ohledu na svou nepřístupnost, je Tibet říší, která je požehnaná velkým soucitným Avalókitéšvarou, a z tohoto důvodu se zde objeví mnoho bódhisattvů. Např. Škola Kadampa má slunci podobnou nauku nazvanou Předchozí životy prince Kunčhog Banga. A v západní zemi Oddijána mnoho dákiní, včetně tajných dákiní moudrosti, zpívalo proroctví v podobě této vadžra písně:

Na severu východní země Vadžrasany
leží místo zvané Tibet,
kde pohoří jsou jako nebeské pilíře,
dna jezer jako tyrkysové mandaly,
bílé sněžné hory jako křišťálové stúpy,
žluté pastviny jako zlaté mandaly,
vůně jako lotosová kadidla
a barevné krajinné scenerie jako zlatavé květy.
Během léta rozkvétají nádherné tyrkysové polní květiny.
Sláva Avalókitéšvarovi, ochránci Země sněhu!
Tam leží tvá čistá říše,
v té zemi jsou bytosti, které máš krotit a vést.

Sláva Avalókitéšvarovi, ochránci Země sněhu,
země s tisíci horami nádherného lotosového tvaru.
Během zimních měsíců na sebe bere bílou barvu krystalu,
na jaře je pruhovaná jako kámen dzi,
po celé léto se obléká do tyrkysově modré
a na podzim nabývá zlatavého odstínu.
Vynikající znamení a symboly
zdobí dokonale zbarvené hory.
Sláva Avalókitéšvarovi, ochránci Země sněhu!
Tam leží tvá čistá říše,
v té zemi jsou bytosti, které máš krotit a vést.

Rozličné plody dozrávají na polích
– příznivé znamení narůstajících skladů.
Lesy poskytují různé druhy dřevin
– příznivé znamení pro stavbu mnoha znamenitých domů.
Ačkoli nemají rozlohu oceánu,
vodní plochy jsou velké se spoustou vodopádů.
Taková zásoba vody udržuje lid v bezpečí.
Sláva Avalókitéšvarovi, ochránci Země sněhu!
Tam leží tvá čistá říše,
v té zemi jsou bytosti, které máš krotit a vést.

Na východě slunce vychází zpoza vrcholku hory Meru,
díky tomu je snadné rozeznat správně další tři směry.
Slunce vycházející v pravý čas zesiluje nárůst soustředění.
Vzhledem k tomu, že nevychází pozdě, jeho paprsky přinášejí zrání,
tělo se uvolní a zažívá štěstí.
Vznešení muži nestárnou rychle, takže jejich sláva a úspěchy v životě narůstají.
Moudré ženy stárnou pomalu, takže završují svou práci.
Sláva Avalókitéšvarovi, ochránci Země sněhu!
Tam leží tvá čistá říše,
v té zemi jsou bytosti, které máš krotit a vést.

(Kagö je rituál proti zlovolným silám, který provádějí lamové ve prospěch těch, již mají s duchy a démony problémy. Kromě úkonů spojených s rituálními nástroji recitují specifické
texty. Tento pochází ze 17. stol. od tertöna namčhö Mingjur Dordžeho, slavného objevitele Padmasambhavových nauk, který se dožil pouhých dvaadvaceti let [1645–1667].
Jeho praxe se přesto rozšířily téměř do všech klášterů škol Kagjü a Ňingma. Životopis tohoto významného učitele a siddhy, z něhož všechny tyto ukázky pocházejí, zaznamenal jeho ochránce, učitel a zároveň žák Raga Asje – Karma Čhagme.)

 

Ňošul Khen Rinpočhe – spontánní píseň nazvaná Znaky spirituální praxe

Vzdávám úctu králi samopovstávající moudrosti!
Tento bezprostřední stav mysli
je prvotně nezrozená přirozenost.

Když je uskutečněna z hloubi vašeho srdce,
na povrch spontánně vytryskne soucit
pro všechny cítící bytosti bez zastání a ochrany,
které nerozpoznaly esenci své mysli,
a vyvstává nenucená, nejvyšší bódhičitta.

Zrodí se nezměrná víra a oddanost
k neporovnatelným, velkolepým mistrům-ochráncům,
kteří jsou vrcholným, oceánu podobným útočištěm,
a dozajista se objeví nestranné čisté vnímání.
Všichni, kdo hledáte přirozený stav mysli,
považujte tato znamení za skutečné znaky spirituální praxe.

Toto je zpráva od tibetského toulavého psa Džamjang Dordžeho.

(Ňošul Khen Rinpočhe – Džamjang Dordže [1932–1999] – byl významným učitelem dzogčhenu a držitelem linie Longčhen Ňinghthig tibetského buddhismu.)

Z angličtiny a tibetštiny přeložil Ladislav Puršl

titulní ilustrace: Mandala Vadžrakiláji v Pharpingu, foto Ladislav Puršl

Chviličku.
Načítá se.

Souvisí

 • Překlad
  Bruno Schulz

  Ptáci

  Otci nestačilo, že se líhnou nové a nové exempláře, pořádal na půdě ptačí svatby, vysílal starosvaty, přivazoval do vikýřů a do děr ve střeše dychtící a svůdné nevěsty a vskutku dosáhl svého, střecha našeho domu, rozložitá lomená sedlová šindelová střecha, se stala ptačím zájezdním hostincem, archou Noemovou, na niž se slétávali opeřenci všeho druhu zblízka i zdálky.

  Beletrie – Próza
  Z čísla 19/2023
 • Překlad, Umělá inteligence
  K Allado-McDowell, Karel Piorecký

  K Allado-McDowell: Amor Cringe

  Bylo to dost odlišné místo, kde si všichni šlehali a v poryvech a vlnách burácela hudba. Hodně často to působilo jako válečná zóna, ale pak, když jste se pohybovali dostatečně pomalu, se všechno na okamžik ustálilo, jako němá odpověď na modlitbu, kterou jste zpívali.

  Beletrie – Próza
  Z čísla 18/2023
 • Překlad
  Radek Rak

  Báje o hadím srdci

  Nejlepší bude, když si zazpíváš nějakou zbožnou píseň nebo májovou litanii k Panence Marii, anebo se tisíckrát po sobě pomodli: Pane Ježíši kyrielejson, pomiluj mě hříšníka, až do tebe ty slova vstoupí a stanou se tvojí součástí.

  Beletrie – Próza
  Z čísla 13/2023