Uzávěrka
= 2021 =

30. 6.

–––
Soutěž

Drážďanská cena za poezii 2022 – open call

Básnická soutěž.

Drážďanská cena za poezii je vyhlašována primátorem zemského hlavního města Drážďany na podporu současné básnické tvoby a uděluje se každé dva roky. V listopadu 2022 bude cena, dotovaná částkou 5000 euro, udělena již po čtrnácté.

Uchazeči a uchazečky, kteří žijí v Evropě a píší v českém nebo německém jazyce, mohou být navrženi nakladateli, editory, redakcemi literárních časopisů, autorskými organizacemi a literárními spolky. Vítány jsou ale i přihlášky jednotlivců. Uzávěrka pro příspěvky je 30. června 2021.

Předporota je obsazena českými respektive německy mluvícími porotci. Ti vyberou z příspěvků v tom kterém jazyce do 15. října 2021 nejvýše po pěti kandidátech. Výběr probíhá bez ohledu na osobu autora, tj. jména autorů a autorek jsou porotcům utajena. Texty nominovaných uchazečů a uchazeček jsou následně převedeny profesionálními překladateli do druhého jazyka a předloženy dvojjazyčné hlavní porotě. Na podzim 2022 budou nominovaní autoři a autorky pozváni na soutěžní čtení do Drážďan, kde v desetiminutových blocích představí výběr ze svých soutěžních příspěvků hlavní porotě a publiku.

Požadavky

Přihlásit je možné nejméně šest a nejvýše deset původních básní a stručnou bio- a bibliografii s aktuální adresou. Básně smějí být již dříve zveřejněny, neměly by však být starší než dva roky. Protože je dvoukolová soutěž anonymní, nesmí u textů stát jméno jejich autora či autorky. Místo toho musí být na všech stránkách textu a také na separátní bio/bibliografii uvedeno heslo. Básně (soubor 1) a bio/bibliografie (soubor 2) mohou být zaslány výhradně digitálně (formát pdf, max. 2 MB). Soubor 1 prosím označte způsobem „básně_heslo“, soubor 2 „životopis_heslo“ (příklad: „básně_agent007.pdf“ a „životopis_agent 007.pdf“).

Uchazeči musejí doložit minimálně tři předchozí publikace, ať už v knižní podobě (včetně antologií), v literárních časopisech či na redigovaných online platformách (např. Lyrikline, Literární.cz, Nedělní chvilka poezie apod.). Publikace vlastními nákladem nejsou akceptovány.

Uchazeči nechť počítají s tím, že v případě nominace budou veřejně číst na finále v Drážďanech, rovněž se aktivně zúčastní třídenního doprovodného programu s autorskými čteními, workshopy a společnými aktivitami a pro webovou stránku www.dresdner-lyrikpreis.org natočí video. Veškeré související výdaje hradí organizátor.

Příspěvky do Drážďanské ceny za poezii zasílejte do 30. června 2021 na mail: info@dresdner-lyrikpreis.org

Důležitá upozornění

Na příspěvky zaslané poštou nebude brán zřetel. Právní cesta je vyloučena.

Nominovaní uchazeči obdrží zprávu. Od 31. 10. 2021 budou nominace zveřejněny na homepage www.dresdner-lyrikpreis.org. Jméno vítěze/vítězky soutěže bude oznámeno rovněž na této internetové stránce a také v tisku.

Chviličku.
Načítá se.

Souvisí